KURUMSAL YAPI

BAŞKAN: Yılmaz Sönmezin Kaleminden 

GENEL KURUL 

Genel kurul üyelerden oluşur. Genel kurul toplantısında Sendika üyesi olan tüzel kişiler kendilerini yetkili kıldıkları bir kimse tarafından temsil ettirirler.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

1. Organların asil ve yedek üyelerini seçmek, 

2. Ana Tüzük değişikliği yapmak, 

3. Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarını görüşmek, 

4. Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek, 

5. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

6. Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

7. Konfederasyona üye olma ve üyelikten çekilmeye karar vermek, 

8. Aynı türden olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek, 

9. Sendikanın uluslar arası işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi hakkında karar vermek, 

10. Sendika üyeleri tarafından ödenecek aidat miktarını tespit etmek ve ilk genel kurul toplantısında kurulun onayına sunmak şartı ile işçi başına ödenecek aylık aidat miktarını halin icabına göre geçici olarak 1/3’e kadar eksilterek tahsil edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

11. Üyeleri için Grev ve Lokavt Fonu kurmak ve şartlarını Yönetmelikle tespit etmek, 

12. Yönetim, Danışma, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerine verilecek her türlü yolluk ve ödenekler ile Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek, 

13.Sendikayı feshetmek ve gerektiğinde tasfiye komisyonunu seçmek, 

14.Gündem hakkındaki teklifleri karara bağlamak, 

15. Mevzuatta veya Ana Tüzükte Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek, başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.