TURSAS ÜYELİĞİ

Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri İşverenleri Sendikası (TURSAS)’a turizm ve turizm ile bağlantılı işkolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işverenleri üye olabilir.

Üyelik, “gerçek kişi” durumunda olan işverenin bizzat, “tüzel kişi” durumunda olan işverenin ise yetkililerinin, örneğine uygun üç nüsha üye kayıt fişini doldurup imzalayarak Sendikaya vermeleri ve yapılan başvurunun TURSAS Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile kazanılır.

“Gerçek kişi” olan işverenin reşit olması, medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.

TURSAS Üyeliğinin Yararları 

TURSAS, turizm sektörünün ilişkilerine yönelik hukuki, mali ve sosyal alanlarda üyelerin ortak yararları çerçevesinde işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırıcı ve geliştirici faaliyetlerde bulunur. 

Turizm ve bağlantılı işkolundaki işverenlerin sendika çatısı altında dayanışma ve birleşmelerini sağlar. 

Toplu iş sözleşmesi imzalar. 

Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden doğan emsal nitelikteki hususlarda dava açar ve bu nedenle açılan davalara taraf olur. 

Kurumlar arası ve bireysel iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerine yardımcı olur. 

Grev ve lokavt fonu kurar, grev veya lokavt halinde bu fondan Genel Kurul’ca kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde, üyelerine ödemede bulunabilir. 

Çalışma mevzuatı, işveren-işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, insan kaynakları, iş değerlendirmesi ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda, üyelerine bilgi verir ve bu amaçla kurs, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenler. 

İşkolunda adil, dengeli ve bilimsel ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapar. 

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapar, bu alanda yapılan çalışmalara katılır, üyelerine iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi verir, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olur ve sonuçlarını izler. 

Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunur. Bu çerçevede yıl içerisinde yayımlanan süreli yayınlar kanalıyla TURSAS üye işyerleri ve çalışanları ile iletişimini yürütür, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularında başta üyeleri olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek, çeşitli görüşlerin paylaşılmasını sağlamak ve işçi-işverenin iletişimini geliştirmek amacıyla periyodik olarak yayınlar yapar. 

Sadece işçi ve işveren ilişkileri değil, sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu kuruluşların son kullanıcısı konumundaki müşteriler arasında yaşanan alışverişlerin verimliliğine katkı sağlar. 

Üyelerinin ve çalışanlarının mesleki eğitim konusundaki bilgi ve deneyimlerini yükseltmek için günün değişen ve gelişen şartlarına uygun olarak, çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirme ve mesleki-teknik bilgi kazandırma konularında hizmet verir. 

Düzenleyeceği mesleki eğitimler ile sektörde çalışan herksin mesleki eğitime katkı sağlamak üzere çalışmalar yapar. 

Çalışma şartlarını ülke ekonomisine uygun şekilde düzenlemek için tedbirler alır, işkolunda yeknesak iş şartlarını gerçekleştirmeye çalışır, ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yaparak işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlamaya gayret eder. 

Avrupa Birliği tarafından sunulan çalışma hayatı ve endüstri ilişkilerine yönelik çeşitli program ve fonlardan yararlanarak, TURSAS üyelerinde istihdamı artırmaya, eğitim standartlarını yükseltmeye, çalışanların mesleki niteliklerini ve becerilerini geliştirmeye yönelik projeler yürütür. 

Tüm TURSAS üyeleri; Sendikamızın yukarıda sayılan hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.